+359 895 847171

office@rent-a-car-varna.com

Общи условия

1. Наемателят трябва да представи валидно свидетелство за правоуправление от минимум 3год, документ за самоличност и да има навършени 23г., а за автомобили клас „Лукс“ – навършени 25г. и 5г. шофьорски стаж. Наематели под 23г.  и /или 3г. шофьорски стаж заплащат допълнителна такса €4,5 на ден и двоен депозит.

2. Минималния срок за наемане на автомобил е 24ч. Предава се от Наемодателя със задължително оборудване, изисквано от органите на КАТ. Наемателят приема автомобила в добро състояние и се  задължава да го върне в същия вид, заедно с всички документи, принадлежности и оборудване. При загуба и /или повреда на документ, регистрационни табели, ключове на автомобила се заплаща допълнителна такса от €200.

3. Ако Наемателят желае да ползва наетия автомобил след изтичане на  уговорения срок, той се задължава да уведоми Наемодателя най-късно 5 часа преди изтичане на срока на договора. В този случай Наемателят може да продължи да ползва автомобила, след подписване на нов договор и заплащане на наемната цена. Начинът на плащане за периода на просрочие се договаря с Наемодателя.

4. Ако Наемателят не върне автомобила след изтичане на срока на договора, и не е уведомил Наемодателя за удължаване, се начисляват следните такси: до 1 час - безплатно; 1-4 часа – пълен дневен наем, от 4 до 24ч. -дневения наем в троен размер. След 24ч. автомобилът се счита за обсебен и Наемодателят уведомява съответните органи, като си запазва всички права по този договор.

5. Автомобила може да се управлява само от Наемателя, който е вписан в договора за наем. В противен случай всички всички застраховки са невалидни и Наемателят носи пълна материална отговорност за автомобила.

6. Наемателят няма право да управлява автомобила след употреба на алкохол и други упойващи вещества, за транспортиране на пътници и товари срещу заплащане, за транспортиране на забранени от закона стоки, за състезателна дейност, за теглене на друг автомобил, за учебни цели.

7. Наемната цена на автомобила включва застраховка Гражданска Отговорност, ограничаване на отговорността за щети до размера на депозита, винетен стикер, пътен данък, летищна такса, заместващ автомобил, 24/7 Пътен асистент на територията на Република България, безплатна отмяна на резервацията, най-късно до 72 часа преди началото на предварително договорения период. При наем на автомобил за два и повече дни, няма ограничение в допустимия пробег. За наем от един ден има ограничение до 300км, като всеки превишен километър се заплаща по €0.08.

8. Наемната цена не включва гориво. Автомобила се отдава и приема с пълен резервоар. Ако Наемателят върне автомобила с незареден резервоар, заплаща €1,5/л и такса €20 за обслужване.

9. За доставка и връщане на автомобила извън работно време и на Официалните празници се дължи такса от €15. Наемане на автомобил от офис на Pro Rent a Car е безплатно. За доставка на адрес се заплаща такса съобразно разстоянието и натовареността на работната смяна, която се договаря предварително.

10. При какъвто и да е пътен инцидент, независимо дали Наемателят е виновен или не, той трябва задължително да се обади и да изчака органите на реда/тел.112/ и да се снабди с протокол за инцидента, както и да уведоми Наемодателя незабавно. В противен случай Наемателят носи пълна материална отговорност за нанесените щети. 
При доказана вина Наемателя дължи неустойка, равна на наемната цена за дните на принудителен престой за отстраняване на повредите.

11. Наемателят е длъжен да не оставя в автомобила ключове, дистанционни, регистрационен талон и други аксесоари, предоставени от Наемодателя /CD панел, навигация, устройство за безжичен интернет и др./.В противен случай заплаща стойността им при загуба, както и щетите по автомобила свързани с кражбата.

12. Наемателя е длъжен да стопанисва наетия автомобил с грижата на добър стопанин. Наемателя е длъжен да осигури автомобила от посегателства, като го паркира само на охраняем паркинг или гараж, с включена алармена система и други налични технически средства за защита, като вземе всички предпазни мерки.

13. При щети, загуба или кражба на части, елементи, оборудване, доп. екстри, щети по интериора на автомобила (тапицерия, табло, седалки, облицовки багажник и др.) резултат от виновно поведение на Наемателят, както и щети в следствие от шофиране извън пътната настилка, щети от грешно заредено гориво, щети от небрежно стопанисване и управление, щети от неправилна експлоатация, Наемателя дължи обезщетение в пълен размер до отстраняване на щетите, както и допълнителни такси във връзка с отстраняване на повредите, вкл. транспортиране на автомобила и неустойка, равна на наемната цена за дните на принудителен престой за отстраняване на повредите.

 14. В случай на кражба, Наемателят е длъжен да върне документите и ключовете на Наемодателя и да изиска служебна бележка от РПУ на МВР. В противен случай носи пълна парична отговорност за цялата стойност на автомобила.

15. Наемателят е длъжен да заплати всички глоби и такси за неправилно паркиране и други нарушения на ЗДвП за срока на договора.

16. Автомобилът може да напуска територията на Република България само с изричното съгласие на Наемодателя. Дължимите такси “Граница“ са: за EU- €40, извън EU – €50.В случай на недоговорено напускане на територията на РБългария се дължи наказателна такса в размер на €500.

17. При сключване на договора Наемателят дължи договорената наемна цена за автомобила и депозит, в брой или с блокиране на сумата по кредитна карта. При връщане на автомобила, депозита се връща, като от него се приспадат дължими суми за щети, в случаите на липсващи части, незаредено гориво и др. неустойки по договора. Депозита е гаранция и не може да се използва за плащане при удължаване на срока на наем. В случай,че депозитът е блокиран по кредитна карта, Наемателят се задължава да съдейства за усвояване на дължимите суми.

18. Ремонтите се извършват само в сервизи, одобрени от Наемодателя. 

19. Наемателят дава съгласие личните му данни да бъдат използвани, съгл. чл.19 ал.1 от ЗЗДЛ, като Наемодателят е регистриран по ЗЗЛД с удостоверение №347430 и гарантира, че няма да използва същите за цели, различни от договорените.

20. Възникнали спорове във връзка с този договор се решават  със споразумение между страните или според действащото Българско законодателство.

 

Copyright 2024 www.rent-a-car-burgas.com/. All Rights Reserved